Есть вопрос: сэкономим ли мы, если начнем сортировать мусор? 10

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» «Наш город» получил письмо читательницы Кристины.

«Живу на Кожзаводе. Уже во многих дворах установлены контейнеры для сортировки мусора, но не у нас (Страднеку, 101). Платим уже больше 4 евро, сэкономим ли мы, если также начнем сортировать мусор?».

Ответ подготовили на предприятии AADSO: «Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно пояснить, как начисляется плата за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов. Счета за эту услугу жителям выставляют обслуживающие организации, такие как муниципальное ПЖКХ. Они заказывают услугу для своих абонентов у предприятия AADSO в соответствии с их нуждами, то есть выбирают оптимальное количество контейнеров на определенном адресе и график их опустошения.

Сотрудники AADSO, в свою очередь, учитывают количество вывезенного мусора из дворов, в которые их направила та или иная обслуживающая организация, а в конце месяца присылают ей счет за оказанную услугу, учитывая расходы на вывоз и захоронение мусора.

Далее обслуживающая организация начисляет плату за вывоз мусора жителям домов с отдельным учетом (где есть мусоропровод), а всю остальную плату за вывезенный мусор делит на всех жильцов, задекларированных в домах, которые она обслуживает.

Соответственно, и жильцы, во дворах которых установлены контейнеры для сортированного мусора, и жильцы, во дворах которых таковых нет, платят за вывоз мусора одинаковую плату. Она складывается из тарифа за вывоз мусора и количества вывезенных в конкретный месяц отходов.

Тариф, к слову, постоянно увеличивается. По большей части потому, что государство регулярно увеличивает налог на природные ресурсы: его платят за все отходы, которые идут на захоронение на полигоне в Демене. Поэтому, даже если мы станем производить меньше отходов, которые подлежат захоронению, мы не будем меньше платить за их вывоз, ведь стоимость их захоронения постоянно повышается из-за упомянутого налога. Так что задача максимум – сделать так, чтобы не пришлось значительно больше платить за вывоз отходов в будущем. Этого можно достичь в том числе за счет сортировки мусора.

Поэтому ответ на ваш вопрос звучит следующим образом: если все (или, по крайней мере, абсолютное большинство жителей) начнут правильно сортировать мусор, то это позволит не увеличить значительно плату за хозяйственное использование отходов в будущем. Пока же содержимое всех контейнеров для сортированного мусора, хоть и забирает отдельный мусоровоз, все равно нужно пропускать через сортировку наравне с содержимым всех остальных контейнеров.

Причина: жители намеренно или от незнания выбрасывают в специализированные контейнеры мусор, которому место в «общих» контейнерах. Поэтому, если вы хотите попробовать начать сортировать мусор, и с вами солидарны ваши соседи, то, конечно, свяжитесь со своей обслуживающей организацией и попросите рассмотреть возможности установки дополнительных специализированных контейнеров у вас во дворе. Это не даст заметной экономии в счете за вывоз мусора, но позволит сформировать правильные привычки, которые всем нам помогут в будущем, когда государство снова повысит плату за хозяйственное использование бытовых отходов».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai mēs ietaupīsim naudu, ja sāksim šķirot atkritumus?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros saņēmām vēstuli no lasītājas Kristīnas.

Es dzīvoju Jaunbūvē. Jau tagad daudzos pagalmos ir konteineri atkritumu šķirošanai, bet ne šeit (Strādneku, 101). Mēs jau maksājam vairāk par 4 eiro, vai ietaupīsim, ja sāksim arī šķirot atkritumus?”.

Atbildi sagatavoja AADSO: “Lai atbildētu uz jūsu jautājumu, jāpaskaidro, kā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem tiek iekasēta maksa par atkritumu izvešanu. Iedzīvotājiem par šo pakalpojumu rēķina pakalpojumu organizācijas, piemēram, pašvaldības DDzKSU. Viņi pasūta pakalpojumu saviem abonentiem no uzņēmuma AADSO atbilstoši viņu vajadzībām, tas ir, izvēlas optimālo konteineru skaitu noteiktā adresē un to iztukšošanas grafiku.

Savukārt AADSO darbinieki ņem vērā izvesto atkritumu daudzumu no pagalmiem, uz kuriem tos nosūtījusi viena vai otra servisa organizācija, un mēneša beigās nosūta tai rēķinu par sniegto pakalpojumu, ņemot vērā atkritumu izvešanas un izvešanas izmaksas.

Tālāk pakalpojumu organizācija iekasē maksu par atkritumu izvešanu no māju ar atsevišķu grāmatvedību (kur ir atkritumu izvešana) iedzīvotājiem, bet pārējo maksu par atkritumu izvešanu sadala uz visiem tās apkalpotajās mājās deklarētajiem iedzīvotājiem.

Attiecīgi gan iedzīvotāji, kuru pagalmos ir uzstādīti konteineri šķirotajiem atkritumiem, gan iedzīvotāji, kuru pagalmos tādu nav, par atkritumu izvešanu maksā vienādu maksu. To veido tarifs par atkritumu savākšanu un izvesto atkritumu daudzumu konkrētajā mēnesī.

Likme, starp citu, nepārtraukti pieaug. Lielākoties tāpēc, ka valsts regulāri paaugstina dabas resursu nodokli: tiek maksāts par visiem atkritumiem, kas nonāk poligonā Demenē. Līdz ar to, pat ja sāksim ražot mazāk apglabāšanai pakļautos atkritumus, par to izvešanu mazāk nemaksāsim, jo ​​to izvešanas izmaksas nemitīgi pieaug minētā nodokļa dēļ. Tātad maksimālais uzdevums ir gādāt, lai par atkritumu izvešanu turpmāk nebūtu jāmaksā daudz vairāk. To cita starpā var panākt, šķirojot atkritumus.

Tāpēc atbilde uz Jūsu jautājumu ir šāda: ja visi (vai vismaz lielais vairums iedzīvotāju) sāks pareizi šķirot atkritumus, tad tas ļaus turpmāk būtiski nepaaugstināt maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Tikmēr visu šķiroto atkritumu konteineru saturs, lai gan tos savāc ar atsevišķu atkritumu vedēju, tomēr ir jāsašķiro kopā ar visu pārējo konteineru saturu.

Iemesls: iedzīvotāji tīši vai aiz nezināšanas izmet atkritumus specializētajos konteineros, kas jāliek "vispārējos" konteineros. Tāpēc, ja vēlaties mēģināt sākt šķirot atkritumus, un jūsu kaimiņi jums piekrīt, tad, protams, sazinieties ar savu servisa organizāciju un lūdziet viņus apsvērt iespēju uzstādīt papildu specializētos konteinerus jūsu pagalmā. Tas nedos būtisku ietaupījumu uz atkritumu izvešanas rēķina, taču ļaus veidot pareizos ieradumus, kas palīdzēs mums visiem nākotnē, kad valsts atkal paaugstinās maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

01.08.2023 , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий

Приучают , дают инструкции как вести себя , не растраивайтесь с нового года опять подорожает свалка значиться и вывоз мусора тоже , без этого ни как что бы хорошо и веселей жить а вы сортируйте

Да уж сортируй или не сортруй, всё равно придётся платить так же.

Сэкономят только мусорные фирмы, обязав клиентов сортировать мусор. Тогда им ненужно это делать самим, нанимать работников для сортировки, лишние зарплаты и налоги платить. А они еще и тарифы поднимут а мы как обычно схаваем.

Нет, не сэкономите. Вообще это мартышкин труд, т. к. сжигают все вместе.

Ни чего не сортировал и не собираюсь! Потому что как ни старайся, тарифы только растут, причём не только за мусор, а за всё подряд!!!

Если сортировать мусор,жителям города дешевле не будет, а вот мусорные короли получат больше прибыли и у них будут меньше растрат!

Еще не хватало в квартире устроить мусорно -сортировочную станцию , пусть эти фирмачи нанимают людей и сортируют на свалке , оплачивая эту работу , в мусорном бизнесе суммы крутятся миллионами , жлобы проклятые.

Еще чего не хватало. И не собираюсь мусор копать и разбирать. Плевать мне. все равно цена одинаковая за все. хрень пишете, умные вы наши.

Утром из за мусоровоза проехать на работу не возможно, вот надо ему ехать и перегораживать дорогу когда все люди в 7-7.30 едут на работу, потом после его всех манипуляций еще за ним надо ехать пока он не свернет в другой двор с главной дороги. Еще и мусор я буду соритировать. Пошли вы, раньше Ату в 4 утра мусор забирала и ни куому не мешали, потом появились такие Клир Р и другие.

Для сортировки мусора, в городе, хватает бомжей.

Написать комментарий