Редакцию локального планирования в Лоциках передают на публичное обсуждение

На общественное обсуждение и получение заключения учреждений передана редакция локального планирования, вносящая изменения в территориальное планирование Даугавпилсского края, для земельной единицы Науенской волости Аугшдаугавского края с кадастровым обозначением №. 44740020029, сообщается на портале Даугавпилсского самоуправления.

Цель разработки локального планирования – внесения изменений в существующую территориальную планировку Даугавпилсского края 2012-2023 годов, повысить эффективность использования потенциала территории за счет уточнения и расширения пропорции и расположения промышленных и технических сооружений и пользование территорией, находящейся в собственности Даугавпилсского самоуправления по адресу ул. Лидостас, 4, Лоцики, Науйенская волость, Аугшдаугавский край (земельный участок с кадастровым обозначением № 44740020029), которую планируется использовать для промышленного освоения путем создания промышленного парка и сохранение возможности реконструкции Даугавпилсского аэродрома, согласно концепции Восточно-латвийского центра интеллектуальных технологий и исследований (ALTOP).

Общественное обсуждение будет проходить с 13 марта по 11 апреля.

Собрание состоится 27 марта в 17:00 в гибридном режиме с использованием платформы Zoom. Для дистанционного участия во встрече необходимо подать заявку заранее, до 27 марта, написав на адрес электронной почты olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv, указав свое имя, номер телефона и адрес электронной почты. Ссылка для доступа к конференции Zoom будет отправлена ​​не позднее, чем за час до встречи. Принять участие во встрече можно будет лично, придя в помещение Центрального управления Аугшдаугавского края по адресу: Даугавпилс, ул. Ригас, 2. Встреча пройдет на 2 этаже, в конференц-зале.

В рамках общественного обсуждения можно ознакомиться с материалами локального планирования:

 • На едином портале геопространственной информации страны;
 • в помещениях Центрального управления Аугшдаугавского края (ул. Ригас, 2, Даугавпилс) в часы работы учреждения;
 • В едином государственном и муниципальном центре обслуживания клиентов Науенской волости (ул. Сколас 15, Науене, Аугшдаугавский край) в часы работы учреждения.

Предложения по документам, выносимым на общественное обсуждение, могут быть поданы в письменной форме до окончания периода общественного обсуждения (с указанием “Lokālplānojums industriālā parka izveidošanai”:

 • на электронный адрес муниципалитета;
 • с электронной подписью на адрес электронной почты pasts@augsdaugavasnovads.lv;
 • подав или отправив рукописное заявление в центральную администрацию Аугшдаугавского края (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) или любое волостное/городское управление края в рабочее время;
 • на государственном едином портале геопространственной информации

Чтобы получить консультации (дистанционно или лично) необходимо обращаться к руководителю отдела планирования Центрального управления Аугшдаугавского края Ольге Лукашевиче (телефон: 65476882, эл. почта: olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv) или представителю разработчика локального планирования Regionalālie projekti Санте Петерсоне (телефон: 29419002, электронная почта: santa@rp.lv).

Разработчик редакции локального планирования: Regional Projects (ул. Рупниеяс 32b - 501, Рига, LV-1045, эл. почта: birojs@rp.lv, тел. 26522307, www.rp.lv).Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas novada Naujenes pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029, redakcija.

Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024.gada 29.februāra lēmumu Nr.1912 (protokols Nr.94.,8.&) “Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas novada Naujenes pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029 (Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir, grozot spēkā esošo Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, paaugstināt teritorijas potenciāla izmantošanas efektivitāti, precizējot un paplašinot rūpnieciskās un tehniskās apbūves un teritorijas izmantošanas īpatsvaru un izvietojumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā “Lidostas ielā 4”, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029), ko ir plānots izmantot industriālajai attīstībai, izveidojot industriālo parku un saglabājot iespēju rekonstruēt Daugavpils lidlauku, atbilstoši Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) koncepcijai.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2024. gada 13. marta līdz 11. aprīlim. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 27. martā plkst. 17:00 hibrīdrežīmā,  izmantojot Zoom platformu. Attālinātai dalībai sanāksmē lūdzam pieteikties iepriekš, līdz 2024. gada 27. martam, rakstot uz elektroniskā pasta adresi olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv,  norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Piekļuves saite Zoom sanāksmei tiks nosūtīta ne vēlāk kā stundu pirms sanāksmes. Piedalīties sanāksmē klātienē varēs, atnākot uz Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes telpām Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Sanāksme notiks 2. stāvā, sēžu zālē.

Publiskās apspriešanas ietvaros ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties:

 • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28324;
 • Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes telpās (Rīgas iela 2, Daugavpils) iestādes darba laikā;
 • Naujenes pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Skolas iela 15, Naujene, Augšdaugavas novads) iestādes darba laikā.

Priekšlikumus par publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem rakstiskā veidā var iesniegt līdz publiskās apspriešanas termiņa beigām (norādot “Lokālplānojums industriālā parka izveidošanai”:

 • sūtot pašvaldības e adresē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@augsdaugavasnovads.lv;
 • pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniedzot vai nosūtot pa pastu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) vai jebkurai novada pagasta/pilsētas pārvaldei to darba laikā;
 • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28324

Lai saņemtu konsultāciju (attālināti vai klātienē), lūdzam sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāju Olgu Lukaševiču (tālrunis: 65476882, e-pasts: olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv) vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” pārstāvi Santu Pētersoni (tālrunis: 29419002, e-pasts: santa@rp.lv).

Lokālplānojuma redakcijas izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti” (Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, e-pasts: birojs@rp.lv, tālr. 26522307, www.rp.lv).