Есть вопрос: кто отвечает за состояние балконов в доме?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» прислала письмо жительница города Наталья.

«Волнует состояние балкона, дом обслуживается в ПЖКХ (ул. Тарту, 15). Кто отвечает за состояние балконов в доме? Собственник или управляющая компания? В какие службы обращаться? Можно ли делать ремонт самим и какие разрешения в таком случае получать?».

Ответ подготовили на Предприятии жилищно-коммунального хозяйства Даугавпилса: «Согласно Закону о квартирной собственности, балконы являются общей собственностью дома. Решение о ремонте принимается на собрании собственников. В случае положительного решения обслуживающая организация (в данном случае ПЖКХ) начнет этот процесс: от разработки технической документации до уже непосредственно ремонта. Для получения более подродной информации обратитесь в свое домоуправление или в ПЖКХ (тел. 80007287)».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kas atbild par balkonu stāvokli mājā?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros vēstuli atsūtījusi pilsētas iedzīvotāja Natālija.

Satrauc balkona stāvoklis, māja tiek apsaimniekota DDzKSU (Tartu ielā 15). Kas atbild par balkonu stāvokli mājā? Īpašnieks vai pārvaldītājs? Kuros dienestos vērsties? Vai remontu var veikt paši un kādas atļaujas tādā gadījumā saņemt?”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā: “Saskaņā ar dzīvokļa īpašuma likumu balkoni ir mājas kopīpašums. Lēmumu par remontu pieņem īpašnieku sapulcē. Pozitīva lēmuma gadījumā apsaimniekojošā organizācija (šajā gadījumā DDzKSU) uzsāks šo procesu: sākot no tehniskās dokumentācijas izstrādes līdz pat jau tieši remontam. Lai saņemtu zemāku informāciju, sazinieties ar savu namu pārvaldi vai DDzKSU (tālr. 80007287).

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

30 марта , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: google.maps