Есть вопрос: когда будет проложена канализация к домам на улице Лиела Дарза, 1–8? 5

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» читательница Анжела попросила назвать сроки проведения работ по прокладке канализации на Новом Строении.

«Когда будет проложена канализация к домам на улице Лиела Дарза, 1-8? В этом году будут проводиться дорожные работы, и было бы логично канализацию провести до начала ремонтных работ, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Хочется все-таки напомнить, что у нас в городе есть не совсем логичная традиция, вначале делать ремонт, а потом следом другие структуры разрывают, чтобы проложить трубы... Нам очень хотелось бы, чтобы вначале провели канализацию к домам и только потом сделали запланированный ремонт дороги, который намечен по плану в этом году и которого мы ждали несколько лет.».

SIA “Daugavpils ūdens” сообщает: "Поскольку от проживающих на ул. Л.Дарза домовладельцев (имеющих информацию о необходимости проложить отсутствующие в данном месте магистральные сети для подключения их собственности к городской канализационной системе) не было получено коллективного обращения об их намерении и последующем согласии подключиться к построенной городской канализационной системе,  данный участок не включен в план развития городских сетей водопровода и канализации на 2022 год и для него не предусмотрено финансирование в бюджете города или предприятия. 

Обращаем внимание, что планирование и выполнение любого строительства, в том числе и прокладки сетей водопровода и канализации с использованием муниципального финансирования, требует всесторонней оценки рациональности вложения немалых средств, а также времени для выполнения ряда обязательных процедур (выдача технических условий, проведение конкурса среди разработчиков проекта и строителей, выполнение всех работ и так далее). Поэтому такие проекты необходимо планировать и согласовывать заблаговременно (в этом году на основании полученных коллективных заявлений в план развития сетей включена прокладка новых участков водопровода и канализации на 4 улицах города).

Одновременно Правила КМ ЛР № 174 (п. 27) об оказании общественных услуг водного хозяйства предусматривают порядок, согласно которому владелец(-цы) недвижимости могут заключить соглашение и выполнить проектирование и строительство магистрального участка из собственных средств, затем передав его на баланс предприятия водоснабжения и подключив к нему свой объект недвижимости".

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kad tiks ievilkta kanalizācija mājām Lielā Dārza ielā 1-8?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros lasītāja Anžela lūdza nosaukt darbu tērmiņus kanalizācijas izbūvei Jaunbūvē.

Kad tiks ievilkta kanalizācija mājām Lielā Dārza ielā 1-8? Ceļu darbi tiks veikti šogad, un loģiski būtu kanalizāciju veikt pirms remontdarbu uzsākšanas, lai nepiesārņotu vidi.

Tomēr vēlos atgādināt, ka mūsu pilsētā ir tradīcija, kas nav gluži loģiska, vispirms veikt remontdarbus, bet pēc tam tiek plēstas citas konstrukcijas, lai ievilktu caurules... Mēs ļoti vēlētos redzēt vispirms kanalizāciju un tikai pēc tam veikt plānoto ceļu remontu, kas paredzēts šogad un kuru esam gaidījuši jau vairākus gadus”.

SIA “Daugavpils ūdens” informē: “Tā kā L.Dārza ielā dzīvojošie māju īpašnieki (kuriem ir informācija par nepieciešamību ievilkt maģistrālos tīklus, kas šajā vietā iztrūkst, lai pieslēgtu savu īpašumu pilsētas kanalizācijas sistēmai) nav iesnieguši kolektīvo iesniegumu par savu nodomu un sekojošu piekrišanu pieslēgties izbūvētajai pilsētas kanalizācijas sistēmai, šis posms nav iekļauts pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstības plānā 2022.gadam un tam nav paredzēts finansējums pilsētas budžetā vai uzņēmuma budžetā.

Vēršam uzmanību, ka jebkuras būvniecības, tai skaitā ūdensvada un kanalizācijas tīklu ieguldīšanas, izmantojot pašvaldības finansējumu, plānošana un realizācija prasa vispusīgu novērtējumu par ievērojamu līdzekļu ieguldīšanas racionalitāti, kā arī laiku, lai veiktu vairākas obligātās procedūras (tehnisko apstākļu izsniegšana, konkursa rīkošana starp projektu izstrādātājiem un būvniekiem, visu darbu veikšana utt.). Līdz ar to šādi projekti ir iepriekš jāplāno un jāsaskaņo (šogad, pamatojoties uz saņemtajiem kolektīvajiem iesniegumiem, tīklu attīstības plānā ir iekļauta jaunu ūdensvada un kanalizācijas posmu ievilkšana 4 pilsētas ielās).

Vienlaikus LR Ministru kabineta noteikumi Nr.174 (27.lpp.) par ūdenssaimniecības publisko pakalpojumu sniegšanu paredz kārtību, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks(-i) var noslēgt līgumu un projektēt un no saviem līdzekļiem uzbūvēt maģistrālo posmu, pēc tam nodot to ūdensapgādes uzņēmuma bilancē, pieslēdzot tam savu īpašumu.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu

27 мая , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: pexels.com


Написать комментарий

сначала надо проложить канализацию по всей улице что б народ видел канализационные люки и уже думал бы как подключиться у водоканала есть 4 фирмы ух которые занимаются подключением к магистралям а водоканал справки шлёт что бы частник качал гавно и предъявлял бумажку что всё чисто даёт заработать гавноканторам по откачки гавна потом делятся .руководство водоканала на мыло и стукануть зелёным что не занимаются подключению населения к канализации почему мэр молчит или его устраивает что народ срёт в огород и портит экологию

Опыт жителей Юдовки не пугает....

ведь этому району города наверное лет 150 - а канализация не проложена- дума чем вы там думаете- начинайте вы ребята уже работать а не заниматься ерундой- особенно порадовал ответ ответственной за это дела городской фирмы- это уже как анекдот

А в Стропах по Кримулдас когда будет?Задрали со своими требованиямм и ничегонеделаеием!Только с людей дерут!Дырки в земле-это не канализации!

Получается так, что жители сами виноваты, что не попросили вовремя. Если по такой логике то - жители попросили и водоканал провёл и воду и канализацию по заявке? Кто-то верит, что это так? Вот мине казалось, что водоканал планомерно по всему городу должен проводить водопровод и канализацию. А план работ должен быть известен жителям. Но этого нет - Андрею привет.

Написать комментарий