Есть вопрос: как получить пособие на медикаменты инвалиду 2 группы?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» за разъяснениями обратилась читательница Светлана.

«Добрый день! Я инвалид 2 группы. Как я могу получить положенные мне деньги (раз в год) на медикаменты?».

Ответ подготовили в Социальной службе Даугавпилса: «В соответствии с Обязывающими правилами Даугавпилсской городской думы № 5 (пункт 58.11), пособие на другие, связанные со здравоохранением цели, вправе получить каждый член малообеспеченного домашнего хозяйства, достигший полного пенсионного возраста, лицо с инвалидностью или политически репрессированное лицо – до 90 евро в календарном году.

Порог доходов малообеспеченного домашнего хозяйства составляет 436 евро для первого или единственного лица в домашнем хозяйстве и 305 евро для остальных лиц в домашнем хозяйстве.

Для получения пособия должно быть подано заявление, к которому нужно приложить копии следующих документов (с предъявлением оригинала), если они не находятся в распоряжении Соцслужбы:

– обоснование необходимого медицинского обслуживания, выдаваемого врачом первичного ухода за здоровьем, врачом-специалистом, психологом или врачом-специалистом при наличии функциональных нарушений и необходимости приобретения медицинских или инконтинентных средств;

– документы, подтверждающие расходы (оригинал кассового чека, квитанция строгой отчетности или счет-фактура, в котором указаны имя, фамилия, личный код лица, обратившегося за пособием, или члена его семьи, цель платежа, сумма оплаты и дата оплаты), если запрашивается компенсация расходов.

Пособие по уходу за здоровьем выплачивается перечислением на указанный получателем счет в кредитном учреждении, или, если счет отсутствует, выплачивается наличными.

Социальная служба призывает не создавать очереди и представлять документы удаленно – с помощью э-адреса, подписав надежной электронной подписью, представить в электронном виде на служебную электронную почту socd@socd.lv.

Заявление можно оставить также в предназначенных для документов почтовых ящиках на ул. Лачплеша, 39, ул. Виенибас, 8, ул. Лиепаяс 4, либо отправить по почте по адресу: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401.

Телефоны для связи с Отделом социальной помощи на ул. Лачплеша, 39: 654 49907, 80006966 (бесплатный телефон)».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kā saņemt pabalstu medikamentiem 2.grupas invalīdam?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros lasītāja Svetlana lūdza precizējumu.

Labdien! Esmu 2.grupas invalīds. Kā es varu saņemt man pienākošos naudu (reizi gadā) par zālēm?

Atbildi sagatavoja Daugavpils Sociālais dienests: “Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošo noteikumu Nr. 5 ""Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā"" p.58.11 , pabalstu citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem ir tiesīga saņemt katra maznodrošinātas mājsaimniecības pilngadīga pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti vai politiski represēta persona – līdz 90 euro kalendārajā gadā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pabalsta saņemšanai jāiesniedz IESNIEGUMS, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), ja tie neatrodas Dienesta rīcībā:

pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas vai inkontinences līdzekļu iegādes nepieciešamību;

izdevumu apliecinošus dokumentus (kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģinālu, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums), ja tiek pieprasīta izdevumu kompensācija; Veselības aprūpes pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē, vai ja konta nav, izmaksā skaidrā naudā.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti: ar e-adresi parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv. atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4 nosūtot pa pastu. Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”: Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401 e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis 80006966”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

03.12.2022 , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: pixabay.com