Есть вопрос: зимой дома холодно – можно ли поменять муниципальную квартиру? 30

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» редакция получила электронное письмо даугавпилчанки Вии.

«Как можно поменять квартиру самоуправления, потому что зимой очень холодно? Когда за окном 0, в помещении 18 градусов тепла, а когда за окном -10, в квартире только 13-14 градусов. Очень холодно. Прежние жильцы ушли только по этой причине. Я инвалид 2 группы».

Ответ подготовили в Департаменте управления имуществом Даугавпилсской городской думы: «Помощь самоуправления в решении жилищных вопросов устанавливается Обязывающими правилами Даугавпилсской думы от 28.04.2022 № 15. В пункте 7 настоящих правил оговорены случаи, когда самоуправление оказывает помощь в обмене жилого помещения, а именно:

в 3 регистре самоуправления регистрируются лица (семьи), которые желают обменять нанимаемое жилое помещение самоуправления на другое жилое помещение самоуправления:

7.1 с меньшей площадью или более низким уровнем благоустройства, если:

7.1.1 у лица (семьи) нет долгов по найму жилого помещения и коммунальным услугам;

7.1.2 нанимаемое жилое помещение содержится в соответствии с требованиями договора найма жилого помещения;

7.2 с большей площадью:

7.2.1 семье, на попечении которой имеется по меньшей мере один ребенок, если:

7.2.1.1 нанимаемое жилое помещение содержится в соответствии с требованиями договора найма жилого помещения;

7.2.1.2 у семьи нет долгов за наем жилого помещения и коммунальные услуги, и оплата в полном размере осуществлялась не менее чем за последние шесть месяцев;

7.2.1.3 у семьи имеются постоянные доходы (по меньшей мере один из родителей занят не менее одного года);

7.2.2 лицу или семье, в которой есть лицо, достигшее пенсионного возраста, или лицо с инвалидностью 1 или 2 группы, если:

7.2.2.1 нанимаемое жилое помещение содержится в соответствии с требованиями договора найма жилого помещения;

7.2.2.2 у лица или семьи отсутствуют долги по найму жилого помещения и коммунальным услугам, и оплата в полном размере осуществлялась не менее чем за последние шесть месяцев;

7.2.2.3 доходы лица (семьи) превышают установленный самоуправлением порог доходов малообеспеченного домашнего хозяйства.

Одновременно сообщаем, что согласно пункту 28 вышеупомянутых правил наниматель имеет право самостоятельно обменять нанимаемое жилое помещение с другим нанимателем, если на это в письменной форме согласились проживающие вместе с ним совершеннолетние члены семьи и наймодатель, если не имеется долгов по найму жилого помещения и коммунальным услугам и ни одна из вовлеченных в сделку сторон не имеет возражений против технического состояния обмениваемых жилых помещений.

Для оценки Вашего соответствия кругу лиц, которым предоставляется помощь самоуправления в обмене муниципального жилого помещения, Вам как нанимателю с удостоверяющим личность документом (паспортом или ID-картой) нужно обратиться в Квартирный отдел Департамента управления собственностью Даугавпилсского самоуправления (улица Кришьяна Валдемара, 1, 14 кабинет).

Время приема специалистов Квартирного отдела:

понедельник – с 14:00 до 18:00;

среда – с 14:00 до 17:00;

четверг – с 09:00 до 12:00».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: mājās ziemā ir auksti - vai ir iespējams mainīt pašvaldības dzīvokli?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros redakcija saņēma vēstuli no daugavpilietes Vijas.

Kā var mainīt paļvaldības dzīvokli, jo ziemā ir ļoti auksts? Kad aiz loga ir 0, tad istabā ir 18 grādi, un, kad aiz loga ir -10, tad dzīvoklī tikai 13-14 grādi. Ļoti auksts. Bijušie īrnieki aizgāja tikai šī iemesla dēļ. Esmu 2.grupas invalīds”.

Atbilde sagatavota Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentā: “Pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā nosaka Daugavpils domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr.15 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Minēto noteikumu 7.punktā atrunāti gadījumi, kad pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamās telpas apmaiņā, proti:

Pašvaldības 3. reģistrā reģistrē personas (ģimenes), kuras vēlas īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu apmainīt pret citu pašvaldības dzīvojamo telpu:

7.1. ar mazāku platību vai zemāku labiekārtojuma līmeni, ja:

7.1.1. personai (ģimenei) nav parādu par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem;

7.1.2. īrētā dzīvojamā telpa tiek uzturēta atbilstoši dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajam;

7.2. ar lielāku platību:

7.2.1. ģimeni, kuras aizgādībā ir vismaz viens bērns, ja:

7.2.1.1. īrētā dzīvojamā telpa tiek uzturēta atbilstoši dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajam;

7.2.1.2. ģimenei nav parādu par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem un apmaksa pilnā apmērā tika veikta ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus;

7.2.1.3. ģimenei ir pastāvīgi ienākumi (vismaz viens no vecākiem ir nodarbināts ne mazāk par gadu);

7.2.2. personu vai ģimeni, kurā ir pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, ja:

7.2.2.1. īrētā dzīvojamā telpa tiek uzturēta atbilstoši dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajam;

7.2.2.2. personai vai ģimenei nav parādu par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem un apmaksa pilnā apmērā tika veikta ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus;

7.2.2.3. personas (ģimenes) ienākumi pārsniedz pašvaldības noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Vienlaikus darām zināmu, ka saskaņā ar augstāk minēto noteikumu 28.punktu īrniekam ir tiesības pašam apmainīt īrēto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, ja nav parādu par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem un nevienai no darījumā iesaistītajām pusēm nav iebildumu pret apmaiņas dzīvojamo telpu tehnisko stāvokli.

Lai izvērtētu Jūsu atbilstību personu lokam, kam sniedzama pašvaldības palīdzība pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņā, īrniekam ar personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) jāvēršas Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļā (Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpilī, 14.kabinets).

Dzīvokļu nodaļas speciālistu pieņemšanas darbalaiki:

Pirmdienās no 14.00-18.00

Trešdienās no 14.00:17.00

Ceturtdienās no 9:00-12:00”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

23.08.2023 , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий
Показать предыдущие 10 комм.

Вызовите управляющего и зафексируйте температуру. и тогда это будет их проблема. По закону ниже 18 градусов не должно быть. Без всяких собраний сами пускай решают что надо делать это ваше право

Ник - "давно живу в реновированном" всплывает на каждой теме про реновацию, но характерно то , что ни разу так и не написал сколько ты конкретно платишь , так что купи на базаре курицу и ей пудри мозги , клоун реновированый.

Я живу в реновированом доме. Когда меня на сайте наш дом попросили показать счет,я показала. Там меня обвинили в том,что я подделала его😀, теперь в спорах про плесень и большие счета не участвую...., просто наслождабсь жизни в тёмплом,красивом доме. !

Лучше заведи себе петуха, хоть удовольствие получишь! Дааа

Ты уже получил "удовольствие" вляпавшись в кредит на годы , потому тут и гундосишь постоянно всякую хрень , расхваливая свою реновацию , типа живешь чуть ли не даром , что бы другие то же лоханулись как ты , лох - это судьба.

Я живу в реновированом доме. Когда меня на сайте наш дом попросили показать счет,я показала. Там меня обвинили в том,что я подделала его😀, теперь в спорах про плесень и большие счета не участвую...., просто наслождабсь жизни в тёмплом,красивом доме. ! Ингрида

Дом должен "дышать " , как это предусмотрено при проектировании и строительстве , если на него надеть пенопластовый саркофаг , то рано или поздно вы почувствуете все изменения , наденьте на себя летом при жаре шубу и походите в ней , дабы понять что к чему , дома так же были расчитаны на определенную температуру при отоплении , просто здесь выдумывают всякую хренотень как заменить некачественное отопление из за дорогого топлива , вот вам и вся ваша "реновация", плюс интерес кредитных организаций и кучи посредников - дармоедов , а платите вы.

Хватит уже врать! Давно живу в реновированном и очень доволен!!! А ваш удел придумывать страшные сказки про кредиты и плесень! :) Да ладно

Улица, номер дома?

Сколько уже можно писать?! Наш дом реновирован давно, большинство людей оплатили всё сразу(цены были человеческие) и дом обклеен не ватой, а пенопластом. В позапрошлую зиму за отопление было 0 (ноль) при предоплате летом15 евро, в эту зиму в среднем 20 евро, при предоплате в 25 евро. Плесени и сырости нет! Да, заменены двери входные, двери в подвалы, утеплён подвал и чердак, заменена кровля, все окна - стеклопакеты, на батареях счётчики. Постоянно писал, но такие как вы всё равно не верят, ну и .... с вами. Дааа

Адрес дома?

Я живу в реновированом доме. Когда меня на сайте наш дом попросили показать счет,я показала. Там меня обвинили в том,что я подделала его😀, теперь в спорах про плесень и большие счета не участвую...., просто наслождабсь жизни в тёмплом,красивом доме. ! Ингрида

Что-то я не припомню, чтобы кто-то где-то счет выставлял. На мойдом только были только счета со Спорта 2, когда они там возмущались суммой "нераспределенного тепла", которая была равна сумме отопления всей квартиры, так таким счетом не хвастаются, при таких счетах себя лохом чувстуешь.

Дом должен "дышать " , как это предусмотрено при проектировании и строительстве , если на него надеть пенопластовый саркофаг , то рано или поздно вы почувствуете все изменения , наденьте на себя летом при жаре шубу и походите в ней , дабы понять что к чему , дома так же были расчитаны на определенную температуру при отоплении , просто здесь выдумывают всякую хренотень как заменить некачественное отопление из за дорогого топлива , вот вам и вся ваша "реновация", плюс интерес кредитных организаций и кучи посредников - дармоедов , а платите вы.

Обратите внимание ,когда проходите мило реновированных домов. У меня сделана строителями вентеляция,там где был холодный шкаф,там они поставили решотку. На каждом окне,в каждай комнете и кухне,стоят решотки,которые можно самой открыть и закрыть!

Обратите внимание ,когда проходите мило реновированных домов. У меня сделана строителями вентеляция,там где был холодный шкаф,там они поставили решотку. На каждом окне,в каждай комнете и кухне,стоят решотки,которые можно самой открыть и закрыть! Ингрида

Ваши решОтки , это та же самая "вентиляция" в шубе , если под мышками слегка надорвать рукава , вентиляция всех стен , соединений , стыков , это абсолютно иное. Очень сомневаюсь , осознавая что кругом бардак , что те строительные фирмы , которые утепляли дом , установили хоть какую то вентиляцию самого строения , просто обклеили ватой или пенопластом , что бы не заморачиваться и не тратить лишние деньги.

Дом должен "дышать " , как это предусмотрено при проектировании и строительстве , если на него надеть пенопластовый саркофаг , то рано или поздно вы почувствуете все изменения , наденьте на себя летом при жаре шубу и походите в ней , дабы понять что к чему , дома так же были расчитаны на определенную температуру при отоплении , просто здесь выдумывают всякую хренотень как заменить некачественное отопление из за дорогого топлива , вот вам и вся ваша "реновация", плюс интерес кредитных организаций и кучи посредников - дармоедов , а платите вы.

А что вы такого творите в своей квартире, что дому не продохнуть?! Достаточно полностью исправной вентиляции, предусмотренной проектом дома! И то что у обклеенного дома остаются сухими наружные стены, только плюс, сырость не проникает в дом!!!

Улица, номер дома?

И ключ от квартиры, где деньги лежат! Живите своим умом, если он у вас есть!

Ваши решОтки , это та же самая "вентиляция" в шубе , если под мышками слегка надорвать рукава , вентиляция всех стен , соединений , стыков , это абсолютно иное. Очень сомневаюсь , осознавая что кругом бардак , что те строительные фирмы , которые утепляли дом , установили хоть какую то вентиляцию самого строения , просто обклеили ватой или пенопластом , что бы не заморачиваться и не тратить лишние деньги.

😀😀😀😃оставайтесь при своём мнении😀😀😀. Я так понимаю вы даже в нутри дома не были,а рассуждаете как диванный эксперт😀😀😀😀

😀😀😀😃оставайтесь при своём мнении😀😀😀. Я так понимаю вы даже в нутри дома не были,а рассуждаете как диванный эксперт😀😀😀😀 Ингрида

Нет это вы "эксперт" , особенно когда заявили , что решетки на окнах это вентиляция самого дома , стены фасада тоже вашими решОтками вентилируются , или это все фигня? Шли бы вы лучше суп варить или котлеты жарить.

А что вы такого творите в своей квартире, что дому не продохнуть?! Достаточно полностью исправной вентиляции, предусмотренной проектом дома! И то что у обклеенного дома остаются сухими наружные стены, только плюс, сырость не проникает в дом!!! ХМ

А если к примеру из за дефекта обшивки , вода попадет под ваш пенопласт , скажем после проливного дождя , или скопится конденсат , вода под пенопластом куда испаряться будет ? А может под вашим пенопластом проведена вентиляция и стены проветриваются ? Вы уверены что это именно так?

Нет это вы "эксперт" , особенно когда заявили , что решетки на окнах это вентиляция самого дома , стены фасада тоже вашими решОтками вентилируются , или это все фигня? Шли бы вы лучше суп варить или котлеты жарить.

Уже все поняли что ты не далекого ума,и не надо это подчеркивать!!! Ты наверное всё что умеешь в своей никчёмной жизни это с женщинами ругаться. Ты бы лучше поднял пятую точку и своей жене на колготки зароботал😀,а то скоро зима,а дом то не утеплён😀😃😃😃

Ну правильно , свои муниципальные дома реновировать не хотят , за то уговаривают взять жителей кредиты и сделать дом типа теплым и чуть ли платить за это копейки , аферисты и есть аферисты .

Можно адрес хотябы одного муниципального дома?

Уже все поняли что ты не далекого ума,и не надо это подчеркивать!!! Ты наверное всё что умеешь в своей никчёмной жизни это с женщинами ругаться. Ты бы лучше поднял пятую точку и своей жене на колготки зароботал😀,а то скоро зима,а дом то не утеплён😀😃😃😃 Ингрида

Смешно когда такие "умные" бабы как ты , лезут со своими дурацкими советами про колготки , сидит такая очередная старая дева или закомплесованая дура и умничает про все сферы жизни , начиная от строительства и заканчивая раздачей указаний , тщетно пытаясь что то там из себя изобразить , иди лучше пол подмети и посуду помой , вот твое место , курица.

Можно адрес хотябы одного муниципального дома? Ингрида

Гайсмас 7, но он реновирован.

Гайсмас 7, но он реновирован. Kakto

Вот вы сами ответили на вопрос! Свои дома самоуправление реновирует! :->

Вот вы сами ответили на вопрос! Свои дома самоуправление реновирует! :-> Ингрида

Тогда почему люди жалуются что там холодно , раз отреновирован ?

Написать комментарий