Даугавпилчане и впредь смогут подключаться к централизованному водопроводу и канализации при поддержке самоуправления 2

В 2024 году даугавпилчане, желающие подключиться к централизованным сетям водопровода и канализации, также смогут получить софинансирование самоуправления на проведение этих работ. Поддержка самоуправления достигнет 4 000 евро. Такое решение утверждено на заседании думы 11 января.

При рассмотрении поправок к обязывающим правилам самоуправления №44 «О софинансировании подключения недвижимости к централизованной системе водоснабжения или канализации» установлено, что в дальнейшем для покрытия расходов на строительство будет доступно софинансирование самоуправления в размере 100% но не более 4 000 евро на подключение одной недвижимости к лицам с I и II группами инвалидности, домохозяйствам, которым присвоен статус нуждающегося или малообеспеченного, многодетным семьям и лицам, достигшим возраста 90 лет (а также находящейся в пользовании этих лиц недвижимой собственности, если право пользования этими лицами до конца жизни закреплено в земельной книге). Всем остальным физическим лицам поддержка доступна в размере 55%, но не более 2 000 евро.

Решение вступает в силу после публикации в Latvijas Vēstnesis. До этого момента в силе остаются обязывающие правила в нынешней редакции.

Заместитель председателя Даугавпилсской государственной городской думы Валерий Кононов: «С этим решением мы вернули «потолок» софинансирования в его прежние ценности. Ранее мы его увеличивали, чтобы стимулировать количество новых подключений, но это дало лишь 15-процентный рост и одновременно общий рост цен на эти конкретные строительные работы. При этом, по новым правилам, самоуправление больше не может занимать деньги в Госкассе на софинансирование этих работ. В связи с этим продолжаем последовательно поддерживать желание жителей подключиться к централизованным водопроводным сетям».

Согласно правилам Кабинета министров № 384, жители частного сектора должны до 31 декабря 2021 года зарегистрироваться в реестре децентрализованных канализационных систем. В случае, если система не соответствует нормам и рядом с недвижимостью находятся сети «Daugavpils ūdens», до конца 2023 года жители должны обязательно подключиться к центральной канализационной системе. И именно этот вариант предусматривает софинансирование самоуправления, а также поддержку проектирования (срок действия технического проекта - 5 лет). Все это необходимо для предотвращения микробиологического загрязнения водоемов и источников питьевой воды.

Развернута информация о возможностях очной и заочной регистрации децентрализованных канализационных систем, а также о том, как подключиться к централизованной канализации при софинансировании думы, доступна на домашней странице SIA Daugavpils ūdens www.daugavpils.udens.lv. Для получения информации можно связаться с операторами Центра обслуживания клиентов, тел. 654 21568, 654 24761, адрес электронной почты kontakti@daugavpils.udens.lv. Доступны также очные консультации, на которые обязательно нужно записаться заранее, позвонив по тел. 62103020, 654 21568.Daugavpilieši arī turpmāk varēs pieslēgties centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai ar pašvaldības atbalstu

Arī 2024. gadā daugavpilieši, kuri vēlas pieelēgties centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu šo darbu veikšanai. Pašvaldības atbalsts sasniegs līdz 4 000 eiro.  Šāds lēmums apstiprināts 11. janvāra domes sēdē

Izskatot grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.44 „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”, noteikts, ka turpmāk būvniecības izmaksu segšanai būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums 100% apmērā bet ne vairāk kā 4 000 eiro viena nekustamā īpašuma pieslēgumam personām ar I un II invaliditātes grupu, mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās statuss, daudzbērnu ģimenēm un personām, kas sasniegušas 90 gadu vecumu (kā arī šo personu lietošanā esošajam nekustamajam īpašumam, ja šo personu lietošanas tiesības līdz mūža galam nostiprinātas Zemesgrāmatā). Visām pārējām fiziskajām personām atbalsts ir pieejams 55% apmērā, bet ne vairāk kā 2 000 eiro. 

Lēmums stājas spēkā pēc publicēšanas “Latvijas vēstnesī”. Līdz tam brīdim spēkā paliek saistošie noteikumi pašreizējā redakcijā.

Daugavpils valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs: “Līdz ar šo lēmumu mēs atgriezām līdzfinansējuma “griestus” to iepriekšējās vērtībās. Iepriekš tos palielinājām, lai stimulētu jaunu pieslēgumu skaitu, taču tas deva tikai 15% pieaugumu un vienlaikus arī vispārēju cenu pieaugumu šiem konkrētajiem būvdarbiem. Turklāt, pēc jaunajiem noteikumiem, pašvaldība vairs nevar aizņemties naudu Valsts kasē šo darbu līdzfinansēšanai. Līdz ar to turpinām konsekventi atbalstīt iedzīvotāju vēlmi pieslēgties centralizētajiem ūdensvada tīkliem”.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384, privātā sektora iedzīvotājiem līdz 2021. gada 31. decembrim jāreģistrējas Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā. Gadījumā, ja sistēma neatbilst normām un blakus nekustamajam īpašumam atrodas Daugavpils ūdens tīkli, līdz 2023. gada beigām iedzīvotājiem obligāti jāpieslēdzas centrālajai kanalizācijas sistēmai. Un tieši šis variants paredz pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī atbalstu projektēšanai (tehniskā projekta derīguma termiņš ir 5 gadi). Tas viss ir nepieciešams, lai novērstu ūdenstilpju un dzeramā ūdens avotu mikrobioloģisko piesārņošanu.

Izvērsta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas iespējām klātienē un neklātienē, kā arī par to, kā pieslēgties centralizētajai kanalizācijai ar Domes līdzfinansējumu, pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv. Informācijas saņemšanai var sazināties ar Klientu apkalpošanas centra operatoriem, tālr. 654 21568, 654 24761, e-pasta adrese kontakti@daugavpils.udens.lv. Pieejamas arī klātienes konsultācijas, uz kurām obligāti jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālr. 62103020, 654 21568.

12 января , 12:10

Gorod.lv

Фото: daugavpils.lv


Написать комментарий

Спасибо, осчастливили в очередной раз.

Спасибо, осчастливили в очередной раз. Реновированный лох

По директивам ЕС подведите к каждому частному дому колодец !А потом и требуйте!Взвалили всё на жителей ваши косяки !

Написать комментарий