Есть вопрос: кто следит за чистотой на участке по улице Зелинска? 7

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» прислала письмо жительница города Ольга.

«За домом, по улице Зелинска, 22, на частной земле, владельцев которой, по последним данным, очень много, после последней грозы/сильного ветра повалило несколько деревьев. Одно из них – клен, довольно большое. И теперь деревья так и валяются там вперемешку с мусором, зарослями, заброшенными качелями, лестницей... Вид жутко удручающий и опасный, так как эту территорию вообще забросили, а там живут люди, дети... Может, как-то можно надавить на этих горе-обладателей, хозяев земли? Или выкупить эту землю уже... Просто там скоро будет огромная свалка...».

Ответ подготовили в Муниципальной полиции Даугавпилса: «Сотрудники Полиции самоуправления проверили информацию, указанную в электронном письме. По указанному в электронном письме адресу мусора обнаружено не было.

Было установлено, что данный участок зарос травой и кустарником, также было обнаружено поваленное дерево. Сообщаем, что за нескошенную траву, рост кустарников и поваленное дерево не предусмотрена административная ответственность. В свою очередь, Полиция самоуправления, соблюдая принцип добросовестности, проинформировала владельцев данного участка о жалобе проживающих вокруг жителей, и землевладельцы отметили, что решат вопрос об уборке поваленных деревьев.

В связи с выкупом земли сообщаем, что данный вопрос должен решаться с собственниками земли в гражданско-правовом порядке.

Учитывая, что в жалобе жителей говорится о том, что данный участок загрязняется мусором, адрес, указанный в электронном письме, был включен в маршрут патрулирования Полиции самоуправления. В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности».

Кроме того, в Управлении коммунального хозяйства сообщили: «Представитель совладельцев земельного участка с кадастровым обозначением 05000280001 27.05.2024 согласовал с Управлением коммунального хозяйства уборку поваленного дерева рядом с жилым домом на улице Зелинска, 22: по словам представителя землевладельцев, после заключения соглашения с потенциальными исполнителями работ поваленное дерево сразу уберут».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: kas uzrauga tīrību Zeļinska ielas posmā?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros vēstuli atsūtījusi pilsētas iedzīvotāja Olga.

Aiz mājas Zeļinska ielā 22, uz privātas zemes, kuras īpašnieku, pēc pēdējiem datiem, ir ļoti daudz, pēc pēdējā negaisa/stipra vēja nogāzti vairāki koki. Viena no tām – kļava, diezgan liela. Un tagad koki tur mētājas kopā ar atkritumiem, biezokņiem, pamestām šūpolēm, kāpnēm... Skats ir drausmīgi nomācošs un bīstams, jo šī teritorija vispār ir pamesta, bet tur dzīvo cilvēki, bērni... Varbūt kaut kā var uzspiest tiem kalnu īpašniekiem, zemes saimniekiem? Vai izpirkt to zemi jau... Vienkārši tur drīz būs milzīga izgāztuve...”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā: “Pašvaldības policijas darbinieki pārbaudīja elektroniskajā vēstulē minēto informāciju. Pēc elektroniskajā vēstulē minētās adreses atkritumi netika konstatēti.

Tika konstatēts, ka dotais zemes gabals ir aizaudzis ar zāli un krūmiem, kā arī tika konstatēts nogāzies koks. Informējam, ka par nenopļautu zāli, krūmu augšanu un nogāzušos koku nav paredzēta administratīvā atbildība. Savukārt, DPPP ievērojot labticības principu, informēja dotā zemes gabala īpašniekus par apkārt dzīvojošo iedzīvotāju sūdzību un zemes īpašnieki norādīja, ka lems jautājumu par nogāzušos koku novākšanu.

Sakarā ar zemes izpirkšanu, informējam, ka dotais jautājums ir risināms ar zemes īpašniekiem civiltiesiskā kārtībā.

Ņemot vērā to, ka iedzīvotāju sūdzībā ir minēts, ka dotais zemes gabals tiek piesārņots ar atkritumiem, elektroniskajā vēstulē minētā adrese tika iekļauta DPPP patrulēšanas maršrutā. Gadījumā, ja tiks konstatēti pārkāpumi, vainīgās personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības”.

Tāpat Komunālās saimniecības pārvaldē informēja: “Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 05000280001 kopīpašnieku pārstāvis 27.05.2024 saskaņojis ar Komunālās saimniecības pārvaldi nogāztā koka novākšanu blakus dzīvojamai mājai Zeļinska ielā 22: pēc zemes īpašnieku pārstāvja teiktā, pēc vienošanās noslēgšanas ar potenciālajiem darbu veicējiem nogāztais koks uzreiz tiks novākts.”

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

14 июня , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: читатель


Написать комментарий
Озвучить всех хозяев собственности у кого свинарник и выставить на всеобщее обозрение , только тогда они зачешутся хряк

Да пофиг им будет

Озвучить всех хозяев собственности у кого свинарник и выставить на всеобщее обозрение , только тогда они зачешутся хряк

Да нам пофиг!

Да нам пофиг!

Так это дом что стоит на хозяйской земле ?

Дерево повалено. Окна заслоняет и все чего то ждут. Взяли бы ножовкой да отпилили - хотя бы ветви. Поражаюсь с некоторых людей - окна и двери поломаны, гвоздь в стену не вобьют и не позвонят управлению. Двери обточить флексом или дверную коробку руки не доходят будет молотить и соседям не давать спать пока кирпич не осыпется. Все чего то ждут.

Дерево повалено. Окна заслоняет и все чего то ждут. Взяли бы ножовкой да отпилили - хотя бы ветви. Поражаюсь с некоторых людей - окна и двери поломаны, гвоздь в стену не вобьют и не позвонят управлению. Двери обточить флексом или дверную коробку руки не доходят будет молотить и соседям не давать спать пока кирпич не осыпется. Все чего то ждут. Дровосек

В чем-то вы безусловно правы. Но с другой стороны, все жильцы многоквартирных домов платят деньги управляющей компании за обслуживание дома и эта компания обязана устранять возникающие в доме мелкие поломки и неисправности. Это что касается поломанных входных дверей и окон в подъезде. Просто необходимо сразу сообщать об этом обслуживающей организации и держать это на контроле. Приедут, как говорится, специально обученные люди с необходимыми инструментами и всё сделают.

В чем-то вы безусловно правы. Но с другой стороны, все жильцы многоквартирных домов платят деньги управляющей компании за обслуживание дома и эта компания обязана устранять возникающие в доме мелкие поломки и неисправности. Это что касается поломанных входных дверей и окон в подъезде. Просто необходимо сразу сообщать об этом обслуживающей организации и держать это на контроле. Приедут, как говорится, специально обученные люди с необходимыми инструментами и всё сделают. Фил

Управляющая компания не в силах сделать то что должен уметь настоящий мужик. Ведь далеко ходить не нужно - у них начиная от входных дверей, заканчивая авто заметно что руки растут из задницы. Если мне нужно поменять в унитазе шланг, я не буду переходить специально в кооператив чтобы месяц ждать замены шланга и сливать унитаз из ведра.

Была управляющая пжкх, двери на голову падали. Звонили, приедут в гнилую древесину гвоздь выгонят и 2 дня двери не падают.

Написать комментарий